Logowanie:


Newsletter:

Jeśli chcesz być info- rmowany o nowościach w naszej firmie, podaj nam swój adres email:

dodaj usuń

  

Poleć znajomemu:

Podoba ci się nasza stona? Poleć ją znajomemu, wyślij mu zaproszenie:

W??a??cicielem sklepu www.lewareka.pl jest firma:


Lewa R?ka Jacek Woszczyk

94-039 ?ód??

ul. W??adys??awa Króla 39/11

NIP: 7712232093

Regon: 100322500

www.lewareka.pl powsta??a z my??l? o Wszystkich Lewor?cznych, a tak??e dla wszystkich, którym nie s? obce problemy i zagadnienia zwi?zane z lewor?czno??ci?.


Przez wiele lat lewor?czno??? spotyka??a si? z negacj? ca??ego ??rodowiska, próbowano nawet j? "zwalcza?", uwa??aj?c, ??e jest zjawiskiem nienaturalnym i dziwnym...Na szcz???cie czasy te bezpowrotnie min???y, a raczej mijaj? i dzi?? ju?? wiemy, ??e lewor?czno??? jest równie?? naturalna jak prawor?czno???.

Otaczaj?cy nas ??wiat jest stworzony i urz?dzony przez ludzi prawor?cznych.

Dlatego "lewa r?ka" chce pomaga? rozwi?zywa? powsta??e w wyniku tego problemy i niedogodno??ci. Podpowiemy tym Du??ym i tym Ma??ym, ich rodzinom, znajomym, nauczycielom i wychowawcom, jak stworzy? przyjazne i bezpieczne otoczenie dla ludzi lewor?cznych. Jak sprawi?, by swoj? odmienno??ci?, niezwyk??ymi zdolno??ciami i umiej?tno??ciami mogli ciszy? si? ju?? od najm??odszych lat.

B?dziemy rozmawia? i nak??ania? polskich producentów, aby wreszcie zauwa??yli Was - Lewor?cznych.

Wierzymy ??e, razem osi?gniemy wybrany cel i na przys??owiowej poczcie d??ugopis do podpisywania, znajdziemy po lewej stronie okienka, ??e inteligenty kelner w restauracji prze??o??y sztuce na odpowiedni? stron? zastawy sto??owej...

Wiele produktów i przedmiotów codziennego u??ytku mo??ecie ju?? dzi?? znale??? w naszym sklepie internetowym, do którego gor?co zapraszamy!
Pami?tajcie o zarejestrowaniu si?. Nasza oferta systematycznie b?dzie sie powi?ksza? o nowe rzeczy.

W tym celu "lewa r?ka" ca??y czas szuka i prowadzi rozmowy z producentami. Staramy si? negocjowa? najni??sze ceny, co zapewne zauwa??yli Pa??stwo. Chcemy by? najbardziej konkurencyjni na rynku!!!

 

Acha, jeszcze jedna uwaga...na naszej stronie mo??ecie rozmawia?, wymienia? sie uwagami i do??wiadczeniem zwi?zanym z lewor?czno??ci? i nie tylko...przepisy na szarlotki te?? s? mile widziane. Zapraszamy do FORUM na naszej stronie.

Znajdziecie te?? porady, aktualno??ci z ??ycia lewor?cznych i wiele innych. Zapraszamy do ??ledzenia wydarze?? na www.lewareka.pl

 

Placówki o??wiaty, ró??ne instytucje, sklepy z art. biurowo-szkolnymi zapraszamy na podstron? WSPÓ?PRACA.

 

gor?co zapraszamy

Twoja "lewa r?ka" 

Formy płatności:

 

Kontakt:

FAQ - przeczytaj

info@lewareka.pl

Realizacja ATOM Agency