Logowanie:


Newsletter:

Jeśli chcesz być info- rmowany o nowościach w naszej firmie, podaj nam swój adres email:

dodaj usuń

  

Poleć znajomemu:

Podoba ci się nasza stona? Poleć ją znajomemu, wyślij mu zaproszenie:

Sklep nasz powsta?? z my??l? umo??liwienia dokonywania szybkich zakupów artyku??ów dla osób lewor?cznych. Chcemy, aby osoby zainteresowane mog??y z ??atwo??ci? zaopatrywa? si? w produkty wyprodukowane dla lewor?cznych, a które to produkty bardzo rzadko mo??na kupi? w sklepach stacjonarnych.

PLACÓWKI O?WIATY I INNE INSTYTUCJE
Sytuacje t? postanowili??my wreszcie zmieni? i nasz? ofert? zainteresowa? nie tylko klientów indywidualnych, ale tak??e skierowa? j? do ró??nych instytucji: placówek o??wiaty podleg??ych kuratorium: przedszkoli, szkó??, o??rodków wychowawczych. Chcemy te?? zainteresowa? wspó??prac? domy kultury, centra zaj?? pozaszkolnych, o??rodki pracy twórczej dla dzieci i m??odzie??y...itp.

SKLEPY
Do wspó??pracy zapraszamy sklepy papiernicze, sklepy z artyku??ami szkolno-biurowymi, a tak??e sklepy, które chcia??yby poszerzy? ofert? o produkty dla osób lewor?cznych.
Wymagamy tylko przedstawienia dokumentów firmy: za??wiadczenia o prowadzeniu dzia??alno??ci, Regonu i NIP.
Warunki wspó??pracy, np.: ceny, terminy dostaw, asortyment - zostan? ustalone po nawi?zaniu wspó??pracy.
Istnieje mo??liwo??? tworzenia stoisk patronackich "lewa r?ka" w wybranych sklepach.

W przypadku d??ugofalowej wspó??pracy handlowej istnieje mo??liwo??? podania adresu sklepu na www.lewareka.pl

Wszystkim zainteresowanym nasz? ofert? prze??lemy cennik produktów.
Firma "lewa r?ka" wystawia faktury VAT.

Kontakt telefoniczny:
"Lewa R?ka" Jacek Woszczyk
tel. 500 715 348
mail: lewareka@lewareka.pl

 

 

 

  

Formy płatności:

 

Kontakt:

FAQ - przeczytaj

info@lewareka.pl

Realizacja ATOM Agency