Logowanie:


Newsletter:

Jeśli chcesz być info- rmowany o nowościach w naszej firmie, podaj nam swój adres email:

dodaj usuń

  

Poleć znajomemu:

Podoba ci się nasza stona? Poleć ją znajomemu, wyślij mu zaproszenie:


Strony internetowe o lewor?cznych




"lewa r?ka" z uwag? ??ledzi wszystkie publikacje, artyku??y, nowinki, które ukazuj? si? w internecie, a tak??e dzia??ania na rzecz przybli??enia spo??ecze??stwu zjawiska lewor?czno??ci.

temat lewor?czno??ci jest coraz cz???ciej poruszany, wzbudza coraz wi?ksze zainteresowanie nie tylko samych osób lewor?cznych, ale tak??e ró??nych organizacji, instytucji, portali internetowych i innych...

chcemy podzieli? si? z Wami, tym co "wyszperali??my" w megamilonach bajtów informacji zawartych w necie...

1.
Temat lewor?czno??ci pojawi?? si? na ??amach portalu internetowego www.e-kobiety.pl
najdziemy w nim informacje o zjawisku lewor?czno??ci, które ju?? zapewne znacie, ale tak??e wypowied?? znanej aktorki Emilii Krakowskiej.
Zapraszamy na strony portalu e-kobiety.pl

2.
Coraz cz???ciej mo??emy poczyta? o zjawisku lewor?czno??ci na stronach poszczególnych przedszkoli, równie?? publicznych.
Jeste??my bardzo zadowoleni, widz?c coraz wi?ksze zainteresowanie tym tematem, min. placówek o??wiaty.
Bardzo ch?tnie nawi???emy wspó??prac? z tymi palcówkami na szerszym polu!
Jednym z wielu przedszkoli, które propaguj? temat lewor?czno??ci jest Przedszkole Miejskie Nr 9 w ?odzi.
Adres strony tego przedszkola, to www.przedszkolaki.swiata.pl

3.
Internetowy Magazyn Publikacji równie?? podj??? temat lewor?czno??ci. Serwis ten przygotowa?? dla nas par? testów i zada??, dzi?ki którym rodzice lub wychowawcy b?d? mogli oceni? lateralizacj? dzieci lub wychowanków.
Kliknijcie na www.literka.pl Sprawd??cie sami!

4.
Równie?? portal www.logopedia.pl zamie??ci?? na swoich ??amach kilka przydatnych uwag i informacji dla lewor?cznych i osób zainteresowanych.
Sprawd??, mo??e dowiesz sie czego?? nowego???



 

Formy płatności:

 

Kontakt:

FAQ - przeczytaj

info@lewareka.pl

Realizacja ATOM Agency