Logowanie:


Newsletter:

Jeśli chcesz być info- rmowany o nowościach w naszej firmie, podaj nam swój adres email:

dodaj usuń

  

Poleć znajomemu:

Podoba ci się nasza stona? Poleć ją znajomemu, wyślij mu zaproszenie:


Mieszkanie
Mimo, ??e nie ma z??otej recepty na urz?dzenie pokoju, postarajcie si? wykorzysta? nasze porady na optymalne ustawienie mebli dla osób lewor?cznych.
Dzi?ki nim mo??ecie pokusi? si? na zmniejszenie ewentualnych niedogodno??ci i niewygód.


Komputer:
powinien by? tak ustawiony, aby myszka znajdowa??a si? po lewej stronie klawiatury. Obecnie w sprzeda??y s? dost?pne myszki komputerowe, których kszta??t jest wyprofilowany dla lewej d??oni. Ustawienie klawiszy te?? jest zaprojektowane dla lewor?cznych. W sprzeda??y wyst?puj? równie?? klawiatury z wmontowan? po??rodku specjalna kulk? (trackball) lub p??ytka (touchpad), które pe??ni? t? sama funkcj?, co myszka. S? jednak zdecydowanie wygodniejsze w u??yciu dla osób lewor?cznych. Obecnie na rynku mo??na spotka? równie?? klawiatury dla lewor?cznych, których klawisze cz???ci numerycznej i kursory usytuowane s? po lewej stronie.

PAMI?TAJ!
Bardzo dobrym rozwianiem jest nauczenie si? pos??ugiwania tradycyjn? klawiatur?. W??a??nie taka klawiatura b?dzie dost?pna prawdopodobnie w szkole, a pó??niej w pracy.
Chyba, ??e jako dyrektorzy lub przysz??a kadra zarz?dzaj?ca, dostosujemy swoje stanowisko prac:)

Meble:
Przy ustawianiu mebli, np.: szafki nocnej, lampki musimy pami?ta?, aby ??atwo si?ga? lew? r?k? do wy???cznika.
Biurko powinno posiada? cz???? wolno stoj?c? z szufladami, któr? nale??y umie??ci? po lewej stronie biurka. Powierzchnia do pracy i miejsce na ??okie? powinna znajdowa? si? po lewej stronie. Obecnie wiele mebli wykonujemy na indywidualne zamówienie, tzw. pod zabudow?. Dlatego ju?? na etapie projektowania musimy pami?ta?, aby uwzgl?dni? lewor?cznych domowników.
Ustawiaj?c ??ózko, we?? pod uwag? z której strony wchodzimy i wychodzimy z niego.

Pozwól swojemu dziecku, aby samo obmy??li??o jak ma wygl?da? jego pokój. Dzi?ki temu dasz mu mo??liwo??? samodzielnego rozwi?zania swoich problemów, a jednocze??nie doda pewno??ci siebie i zwi?kszenie w??asnej warto??ci.


 

Formy płatności:

 

Kontakt:

FAQ - przeczytaj

info@lewareka.pl

Realizacja ATOM Agency