Logowanie:


Newsletter:

Jeśli chcesz być info- rmowany o nowościach w naszej firmie, podaj nam swój adres email:

dodaj usuń

  

Poleć znajomemu:

Podoba ci się nasza stona? Poleć ją znajomemu, wyślij mu zaproszenie:


Ilu Lewor?cznych jest w Polsce?
Ró??ne ??ród??a podaj?, ??e ok. 8-10 procent polskiego spo??ecze??stwa to osoby lewor?czne.
Na ca??ym ??wiecie, uznaje si?, ??e ok. 10% spo??ecze??stwa.
Sa jednak kraje, gdzie odsetek lewor?cznych jest zdecydowanie wi?kszy.
W Polsce, jest on ni??szy, ni?? w krajach Europy Zachodniej z jednej, podstawowej przyczyny...
Do lat 60, a nawet 70-tych, nagminnie "przestawiano" osoby lewor?czne na prawor?czno???, uwa??aj?c, ??e pos??ugiwanie si? lew? r?k? jest patologiczne. To b???d - alarmuje psycholog, prof. Marta Bogdanowicz z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gda??skiego, http://psychologia.univ.gda.pl badaj?ca zjawisko lewor?czno??ci od 40 lat.

"Rodzicami dzieci lewor?cznych cz?sto rz?dzi specyficzny mechanizm psychologiczny: obawa przed inno??ci?. To dlatego staraj? si? na si??? +przestawia?+ swoje dzieci na prawor?czno???" - mówi Bogdanowicz.

"W latach 60., kiedy rozpoczyna??am prac? z lewor?cznymi, w Polsce - podobnie zreszt? jak w wielu innych krajach europejskich - nagminnie nak??aniano dzieci lewor?czne do pos??ugiwania si? r?k? praw?" - wspomina Bogdanowicz.

Zmuszano je do pisania praw? r?k?, do trzymania w prawej r?ce sztu?ców. "Nierzadko takim dzieciom w trakcie jedzenia przywi?zywano na przyk??ad lew? r?k? do cia??a lub do krzes??a, banda??owano j?, zak??adano r?kawiczk?. Raz nawet zetkn???am si? z przypadkiem za??o??enia dziecku gipsu na lew? r?k?" - opowiada psycholog.

"Osób lewor?cznych nie wolno jednak na si??? przestawia? na prawor?czno???, gdy?? b?d? one reagowa??y nerwicowo" - podkre??la. R?ka prawa jest u nich naturalnie s??absza. Dzieci, zmuszone do korzystania z niej jako dominuj?cej, b?d? mia??y problemy w szkole na przyk??ad dlatego, ??e b?d? pisa? niekszta??tnie, wolno, nie nad???aj?c za klas?.

"Dzi?? z tolerancj? dla lewor?czno??ci jest ju?? lepiej ni?? w latach 60." - ocenia Bogdanowicz.
Jak zaznacza, wielu przedstawicieli starszego pokolenia wci??? jednak uwa??a lewor?czno??? za co?? nieprawid??owego, wymagaj?cego "naprawy". "Na pro??b? rodziców musz? czasami wystawia? za??wiadczenia na pi??mie dla babci, ??e wnuk naprawd? jest lewor?czny" - mówi.

S?dzimy, ??e osób lewor?cznych jest zdecydowanie wi?cej ni?? 8%, szczególnie w grupie osób powy??ej 50-60 lat...


 

Formy płatności:

 

Kontakt:

FAQ - przeczytaj

info@lewareka.pl

Realizacja ATOM Agency