Logowanie:


Newsletter:

Jeśli chcesz być info- rmowany o nowościach w naszej firmie, podaj nam swój adres email:

dodaj usuń

  

Poleć znajomemu:

Podoba ci się nasza stona? Poleć ją znajomemu, wyślij mu zaproszenie:

informacje w skrócie:

zamówienia realizujemy w ci?gu 2-14 dni roboczych
wszystkie oferowane w naszym sklepie produkty s? oryginalne.
formy p??atno??ci:
za pobraniem, przelew bankowy lub w najbli??szym czasie kart? kredytow?
zwroty i wymiany: prosimy odsy??a? w ci?gu 10 dni od momentu otrzymania przesy??ki
produkty musz? by? oryginalnie (fabryczne) zapakowane i nie mog? by? zniszczone lub uszkodzone
nie przyjmujemy przesy??ek odes??anych do nas za pobraniem
sklep www.lewareka.pl nie udost?pnia danych osobowych innym podmiotom lub osobom trzecim

I. Zamawianie towaru:

Sklep internetowy www.lewareka.pl umo??liwia dokonywania zakupów drog? elektroniczn? przez 24 godziny ma dob?,7 dni w tygodniu.
Najlepszym sposobem na przegl?danie naszej oferty jest wybranie asortymentu z menu znajduj?cego sie po lewej stronie ekranu, np. szko??a i biuro. Polecamy równie?? wyszukiwark? (znajduje si? w górnej, prawej stronie ekranu), dzi?ki niej mog? Pa??stwo zaw?zi? pole wyszukiwania interesuj?cego produktu.
Po klikni?ciu na nazw? artyku??u wy??wietla si? szczegó??owy opis wraz z wi?kszym zdj?ciem i cen?. Mog? Pa??stwo równie?? zobaczy? wybrany produkt na wi?kszym zdj?ciu, wystarczy na nie klikn??. Pod opisem mo??na zobaczy? proponowane przez nasz produkty, które s? najcz???ciej uzupe??nieniem zakupów Klientów naszego sklepu.

Zach?camy Pa??stwa do przejrzenia równie?? dzia??ów: ZESTAWY PROMOCYJNE, NOWO?CI I BESTSELLERY - linki znajduj? si? po lewej stronie ekranu.
W celu dokonania zakupu nale??y nacisn?? przycisk "do koszyka", znajduj?cy si? z prawej strony zdj?cia produktu. Do koszyka mo??na w??o??y? dowoln? ilo??? produktów. Je??li chc? Pa??stwo zrezygnowa? z któregokolwiek z nich w ka??dej chwili mo??na go usun?? z koszyka. Aby wróci? do przegl?dania oferty (b?d?c w koszyku) nale??y nacisn?? ikonk? "kupuj dalej"

II. Warunki zakupu

 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczonych w sklepie internetowym www.lewareka.pl s? cenami brutto, czyli zawieraj? ju?? VAT.
 2. Przed z??o??eniem zamówienia w sklepie konieczna jest rejestracja konta u??ytkownika poprzez wype??nienie formularza znajduj?cego si? na stronach sklepu i zalogowanie si? do systemu.
 3. Z??o??enie zamówienia w sklepie www.lewareka.pl jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania si? z niniejszym regulaminem sklepu i w pe??ni jego akceptacj?.
 4. Po z??o??eniu przez Pa??stwo zamówienia, otrzymacie od sklepu zwrotny e-mail z pro??b? o potwierdzenie z??o??onego zamówienia
 5. Wszystkie, niepotwierdzone zamówienia nie s? realizowane przez sklep
 6. Przy sk??adaniu zamówienia prosimy Pa??stwo podanie numer telefonu kontaktowego. W przypadku pojawienia si? pewnych trudno??ci w terminowej realizacji lub innych problemów uniemo??liwiaj?cych w pe??ni realizacj? zamówienia, skontaktujemy si? z Pa??stwem w celu omówienia dostawy
 7. Do ka??dego, wysy??anego zamówienia wystawiany jest dowód zakupu lub na ??yczenie Klienta, faktura VAT
 8. Do momentu wystawienia dowodu zakupu lub faktury VAT, Klient mo??e wprowadzi? zmiany w swoim z??o??onym zamówieniu
 9. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen, wycofania produktów ze swojej oferty i zasad promocji bez wcze??niejszego uprzedzenia Klientów.

III. Warunki p??atno??? i dostawy.

Formy p??atno??ci

 1. Zamówienia realizujemy na terenie ca??ego kraju za po??rednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej
 2. P??atno??ci za zamówiony towar mo??ecie dokona? za pomoc?:
 • bezpo??redniego przelewu bankowego (przedp??ata na konto)
 • za pobraniem - p??ac?c za zamówiony towar przy odbiorze listonoszowi lub w urz?dzie pocztowym
 • przedp??ata na konto - w najbli??szym czasie umo??liwimy korzystanie z p??atno??ci - za po??rednictwem serwisu www.platnosci.pl b?d? mogli Pa??stwo dokona? transakcji o najwy??szym poziomie bezpiecze??stwa. Po z??o??eniu zamówienia nast?pi przekierowanie na serwer www.platnosci.pl do strony logowania swojego banku (mBank, MultiBank, Inteligo, BZ WBK, Nordea, PKO Inteligo, BPH, ING Bank ?l?ski).
 • kart? kredytow? - w najbli??szym czasie umo??liwimy korzystanie z dokonywania p??atno??ci - za po??rednictwem serwisu p??atno??ci.pl mog? Pa??stwo dokona? transakcji o najwy??szym poziomie bezpiecze??stwa. Po z??o??eniu zamówienia zast?pi przekierowanie na serwer www.platnosci.pl do strony logowania Centrum Autoryzacji Kart.
  Akceptujemy p??atno??ci nast?puj?cymi kartami kredytowymi: VISA, MasterCard, Diners Club, JCB, POLCARD, PBK Styl.

W przypadku przedp??aty za zamówiony towar p??atno??ci prosimy dokona? przelewem na rachunek bankowy:

MultiBank oddzia?? ?ód??
Nr konta bankowego: 41 1140 2017 000 4602 0634 0121


w tytule przelewu prosimy poda? numer zamówienia

Realizacja zamówie??

 1. Zamówienia realizujemy w ci?gu 2-14 dni.
 2. Maksymalny termin wysy??ki spowodowany jest importem niektórych wybranych produktów, a tak??e ich produkcj? na specjalne zamówienie firmy "lewa r?ka"
 3. "lewa r?ka" nie ponosi odpowiedzialno??ci za ewentualne opó??nienia w dostarczeniu przesy??ki z winy Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
 4. Zamówienia z dokonan? przedp??at? realizujemy po otrzymaniu z Banku potwierdzenia zaksi?gowania pieni?dzy za zakupy na naszym koncie bankowym
 5. Brak przedp??aty w ci?gu 7 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia powoduje anulowanie zamówienia

IV. Zwroty i wymiany

Zwroty i wymiany prosimy odsy??a? w ci?gu 10 dni od momentu otrzymania przesy??ki. (zgodnie z Ustaw? z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie praw konsumentów). Przesy??ki prosimy przesy??a? na adres:
Lewa R?ka
Jacek Woszczyk
ul. W??adys??awa Króla 39/11
94-039 ?ód??
Warunkiem przyj?cia zwrotu towaru jest:
produkty musz? by? oryginalne (fabrycznie) zapakowane i nie mog? by? zniszczone lub uszkodzone. Produkt nale??y odes??a? odpowiednio zabezpieczony wraz z dokumentem zakupu. Nale??y równie?? poda? numer konta bankowego w celu zwrotu nale??no??ci. Zwracana przez nas kwota stanowi faktyczn? warto??? produktu bez uwzgl?dniania pierwotnych kosztów wysy??ki.

NIE PRZYJMUJEMY PRZESY?EK ODES?ANYCH DO ZA POBRANIEM !

V . Reklamacje

 1. W chwili odbioru towaru kupuj?cy jest zobowi?zany do sprawdzenia czy przesy??ka nie posiada uszkodze?? powsta??ych podczas transportu, ??ladów otwierania. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest spisanie w obecno??ci pracownika Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej protoko??u reklamacji ( pracownik firmy kurierskiej posiada równie?? taki dokument!!!)
 2. W przypadku stwierdzenia wad w zakupionych produktach klient ma prawo do zg??oszenia reklamacji w ci?gu 7 dni.
 3. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na pe??nowarto??ciowy, a je??eli b?dzie to niemo??liwe, np. z braku towaru na magazynie, sklep zwróci klientowi równowarto??? ceny produktu lub ewentualnie zaproponuje mu inny, dost?pny w sklepie, wo wyboru Klienta.
 4. Koszt zwi?zany z odes??aniem reklamowanego produktu pokrywa sklep, przy czym zgodnie z Ustaw?, zwrot musi by? przes??any, cyt.: "najta??sz? drog? korespondencji publicznej", czyli Poczt? Polsk?. Nie pokrywamy zwrotów przes??anych firmami kurierskimi!

VI. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z ustaw? "O ochronie danych osobowych" z dnia 29 sierpnia 1997 (tekst jednolity Dz.U. Nr 101 z 2002 r. z 2002 poz. 926 z pó??niejszymi zmianami), sklep www.lewareka.pl zobowi?zuje si? do przetwarzania danych osobowych tylko i wy???cznie dla potrzeb sklepu oraz nieudost?pniania ich osobom trzecimi i innym podmiotom. Zgodnie z ta Ustaw? maj? Pa??stwo prawo wgl?du w swoje dane, ich poprawiania lub ???dania usuni?cia z naszej bazy danych.

 

 

Formy płatności:

 

Kontakt:

FAQ - przeczytaj

info@lewareka.pl

Realizacja ATOM Agency