Logowanie:


Newsletter:

Jeśli chcesz być info- rmowany o nowościach w naszej firmie, podaj nam swój adres email:

dodaj usuń

  

Poleć znajomemu:

Podoba ci się nasza stona? Poleć ją znajomemu, wyślij mu zaproszenie:

1. Czy dziecko lewor?czne rzeczywi??cie powinno u??ywa? "lewor?cznego" pióra do pisania?

Tak. Pióra wieczne oferowane przez nasz sklep, ju?? na etapie projektowania, zosta??y tworzone z my??l? o osobach lewor?cznych. Ergonomiczna budowa tych piór uwzgl?dnia u??ywanie ich lew? r?k?. Typowe pióro wieczne dla lewor?cznych posiada specjalnie wyprofilowan? stalówk?. Osoby lewor?czne "pchaj?" pióra od lewej do prawej strony, w odró??nieniu od osób prawor?cznych, które to "ci?gn?" pióro praw? r?k?. Niektóre pióra wieczne posiadaja atrament szybkoschn?cy. Na rynku wyst?puj? te?? pióra, których specjalnie wyprofilowana budowa jest idealnie dopasowana do palców lewej d??oni. Tak wyprofilowane pióro wyrabia nawyk prawid??owego trzymania równie?? kredek, o??ówków, mazaków i innych artyku??ów.

2. Dlaczego osoby lewor?czne uwa??a si? za bardziej uzdolnione w niektórych dziedzinach?

Czy osoby lewor?czne s? bardziej uzdolnione od prawor?cznych trudno jednoznacznie stwierdzi?....Natomiast z ca??? odpowiedzialno??ci? mo??emy powiedzie?, ??e lewor?czni s? bardziej elastyczni i posiadaj? zadziwiaj?co szczególne zdolno??ci przystosowawcze. ??yj? w ??wiecie, gdzie przedmioty codziennego u??ytku s? skonstruowane wy???cznie z my??l? o prawor?cznych... Faktem jest natomiast to, ??e w??ród osób lewor?cznych znajdziemy takie s??ynne nazwiska jak: Napoleon Bonaparte, Micha?? Anio??, Albert Einstein, Pele, Julia Roberts, Andrzej Wajda, a tak??e Kuba Rozpruwacz...Mogliby??my wymienia? nazwiska wielu, innych, s??awnych, lewor?cznych artystów, aktorów, muzyków, sportowców i innych. Daje nam to pewno???, ??e osoby lewor?czne s? uzdolnione min. w dziedzinach artystycznych.

3. Po co kupowa? przedmioty zaprojektowane specjalnie dla osób lewor?cznych?

Ju?? samo pytanie jest odpowiedzi?;) Przedmioty dla lewor?cznych s? specjalnie zaprojektowane z my??l? o nich. Wystarczy przypomnie? sobie, ile problemów przynosi u??ywanie przedmiotów skonstruowanych dla prawor?cznych: no??yczki z niew??a??ciwie uformowanymi uchwytami i przestawionymi ostrzami, otwieracze do konserw, obieraczki do ziemniaków, ??y??ki do sosów z dzióbkiem "nie z tej strony". U??ywanie tych przedmiotów powoduje ogromny dyskomfort i niepotrzebny stres dzieci i doros??ych. Dlatego starajmy si?, chocia?? w ma??ym stopniu, temu zaradzi? i zapobiec na przysz??o???.

4. Czy zajmujecie si? Pa??stwo sprzeda??? tylko produktów i artyku??ów dla lewor?cznych?

Nie. Cho? sklep nasz oferuje przede wszystkim takie produkty. Ze wzgl?du na przypisywane osobom lewor?cznym zdolno??ci artystyczne, poszerzyli??my ofert? naszego sklepu o artyku??y, które moga by? przydatne podczas ró??nego rodzaju zabaw i prac plastycznych, ale nie tylko...Mo??ecie Pa??stwo kupi? równie?? dziurkacze dekoracyjne, farby do malowania tkanin, zestway Craft, kolorowe podpórki pod ksi???ki, i wiele innych produktów. Zapraszam do zapoznania si? z ca??a ofert? naszgo sklepu.

  

Formy płatności:

 

Kontakt:

FAQ - przeczytaj

info@lewareka.pl

Realizacja ATOM Agency